Център за специална образователна подкрепа "Академик Тодор Самодумов"

с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ПК 9649, ул. Шипка № 10

Вид институция: ЦСОП

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон(и): +35957966502, +359878976130

Основна информация

Лого и мото

Живи биват знанията само тогава, когато не са откъснати от труда" - акад. Т. Самодумов

Патрон

Академик Тодор Самодумов

Мисия

Мисия на ЦСОП -Кранево:

Осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:

1. Оптимално развитие на силните страни и способностите;

2. Коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;

3. Постигане на очакваните резултати от обучението;

4. Стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална

реализация;

5. Разработване и/или прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в центъра.

Визия

Визия:

Центърът за специална образователна подкрепа функционира във връзка и взаимодействие с Община Балчик,  институциите  в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите.

 Центърът за специална образователна подкрепа Кранево ще извършва:

1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и

ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им

потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;

2. Педагогическа и психологическа подкрепа;

3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и

учениците, които се обучават в ЦСОП;

4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна

възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална

квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

5. Може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа на деца и  ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища чрез включването им в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности в Центъра за специална образователна подкрепа и ресурсно подпомагане.

Стратегия

  1. Издигане престижа на центъра в условията на растяща конкуренция.
  2. Утвърждаване на уникалния образ на центъра.
  3. Динамично управление на образователния и терапевтичен процес, обвързването му с напредъка на всяко дете и неговото качество на живот.
  4. Повишаване на социалните и комуникативни умения на учениците чрез подпомагане на личностното им развитие;
  5. Обогатяване и осъвременяване на подкрепящата среда за ученици, за компенсиране на различни дефицити, утвърждаване на позитивни модели.
  6. Подкрепяща политики за приобщаващо образованието;
  7. Единни европейски стандарти за качество на образованието;
  8. Промяна на процеса на обучение и рехабилитация, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности и ориентирането му към провокиране на самостоятелен живот, социализация, формиране на практически умения и към интелектуално развитие на личността на учика със специални нужди.

История

Помощно училище Интернат Академик Тодор Самодумов се намира в село Кранево, община Балчик, об. Добрич.

Помощното училище в село Кранево е основано през 1961 г.

 Помощно училище Интернат Академик Тодор Самодумов се финансира с общински средства, като обучението протича в една учебна смяна. Училището е добре обзаведено и се поддръжа нивото на чистота.

 Помощното училище в село Кранево приема деца с умствена изостаналост след завършен седми клас, за обучение по специалността "Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения" - със срок на обучение 3 години.

 При успешно завършване на децата се осигуряват достатъчни знания за да практикуват изучаваната специалност.

 Помощно училище Интернат Академик Тодор Самодумов разполага със специалисти педагози, способни да предоставят знанията на децата по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

От учебната 2017-2018 година училището е пребразувано в Център за специална образователна подкрепа.

В него се извършва обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности във функционално структурирана образователна среда, насочени от регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование ученици.

Обучението и терапевтирането се извършва в обзаведени класни стаи и оборудвани специализирани кабинети - за развитие на езиково-говорни и комуникативни умения, за психо-социална интервенция на емоции и поведение, арт занимания, мултисензорна стая, мека стая с окачено оборудване, психомоторика, занимания по интереси и др.

 

 

 

Материална база

Центърът разполага със специализирани кабинети за обучение и терапия:  терапевтичен кабинет, мултисензорна стая, мека стая, Логопед, Психолог, психомоторика- ЛФК, Стая за родители, занимания по интереси, детска площадка оборудвана със съоръжения за деца с двигателни затруднения

Използването на специализирани иновативни методики и образователни програми, системи, обучителни технологии, информационни технологии и софтуерни програми.

Обучени специалисти: учители – специални педагози, психолог, логопед, рехабилитатор, терапевти и други специалисти при необходимост.

 Организиране на гъвкав обучителен процес в групи с малък брой ученици, индивидуално, според потребностите и възможностите на всеки ученик, неговия напредък и постигнатите резултати.

Основна образователно-възпитателна ценност е постигане на  високо ниво на адаптивност и самостоятелност на нашите ученици. Те ще бъдат насочвани върху избора и определянето на собствените си лични и социални цели, върху развиването на силните си страни, за да бъдат способни да ръководят живота си, съобразно тези цели.

виж Галерия - https://csop-kranevo.com/galeria/materialna-baza.html

 

Партньори

Наименование URL Описание
МОН https://www.mon.bg/
РУО - Добрич http://ruodobrich.bg/
РЦПППО - Добрич http://rc-dobrich.com/
Община - Балчик http://www.balchik.bg/
ДСП - град Балчик
Карин дом - Варна https://karindom.org/

Контакти

Телефони: +35957966502, +359878976130

E-mail адрес: [javascript protected email address]

https://csop-kranevo.com/

Цели и задачи

Поставени цели

Наименование Приоритет Срок на изпълнение
Осигуряване на качествено и ефективно образование. Висок Юни 2022 г.
Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати, свързани със социалната реализация на учениците. Висок Юни 2022 г.
Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие. Висок Януари 2023 г.
По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа) Среден Януари 2023 г.

Задачи и действия

Наименование Описание Вид Действия за постигане
Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри Изпълнена

- поддържане на адекватна материална база и ресурс за корективна работа на дефицити от различен характер

- обучение на специални педагози и други специаилисти чрез вътрешноквалификационни обучения и др.

Естетическото възпитание Повишаване на духовната култура на подрастващите . Изпълнена

Изграждане на система от символи и ритуали за засилване усещането за принадлежност към центъра; 

Развитие на традициите за творчески дейности в центъра чрез работа в извънкласни форми;

Привличане на учениците за участие в конкурси, поощряващи творческата им дейност;

Превръщането на центърав желана територия на учениците  

Екип и персонал

Управление

Име Длъжност URL
Желязко Желязков Атанасов Директор https://epo.bg/zhelyazko-zhelyazkov-atanasov-csop-akadtsamodumov-kranevo-3450

Педагогически специалисти

Име Длъжност URL
Веселина Парушева Любчева Други - Психолог https://epo.bg/veselina-parusheva-lyubcheva-csop-akadtsamodumov-kranevo-3183
Милканка Костадинова Филева Други - Логопед https://epo.bg/milanka-3171
Венелин Василев Върбанов Други - Треньор по вид спорт https://epo.bg/venelin-vasilev-vyrbanov-csop-akadtsamodumov-kranevo-3158
Иванка Петрова Ганчева Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/ivanka-3141
Живко Иванов Порожанов Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/zhivko-porozhanov-uchebna-godina-2021-2022-g-3177
Галя Борисова Боева Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/galya-borisova-boeva-csop-kranevo-3008
Надя Владимирова Христова Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/nadya-hristova-2981
Марина Иванова Маринова Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ
Цоньо Петков Атанасов Учители в ЦПЛР/СОЗ - Учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/conyio-petkov-atanasov-3654
Филка Милкова Кирова Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/filka-milkova-3149
Галина Веселинова Вълчева Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/galina-veselinova-vylcheva-3298
Мая Желязкова Шопова Учители в ЦПЛР/СОЗ - Старши учител в ЦПЛР/СОЗ https://epo.bg/maya-zhelyazkova-shopova-3318
Балчо Иванов Балчев Учители в ЦПЛР/СОЗ - Учител в ЦПЛР/СОЗ
Николай Петков Димитров Учители в ЦПЛР/СОЗ - Учител в ЦПЛР/СОЗ
Вела Атанасова Георгиева Възпитатели в общежитие - Възпитател https://epo.bg/csop-akadt-samodumov--s-kranevo-3683
Ирина Николаева Драганова Възпитатели в общежитие - Възпитател
Валентина Димитрова Първанова Възпитатели в общежитие - Възпитател
Валентин Александров Вълчев Възпитатели в общежитие - Старши възпитател https://epo.bg/valentin-vylchev-3620
Димитър Колев Драганов Възпитатели в общежитие - Старши възпитател https://epo.bg/dimityr-kolev-draganov-3311
Драгомир Колев Илиев Възпитатели в общежитие - Възпитател

Непедагогически специалисти

Име Длъжност URL Описание
Данаил Йорданов Герджиков Счетоводител
Тодорка Друмева Иванова Затс
Валентина Димитрова Първанова Касиер
Силвия Божидарова Николова Домакин
Николай Борисов Николов Работник по поддръжката
Светла Неделчева Йорданова Готвач
Йорданка Илиева Дженкова Готвач
Светлана Димитрова Димитрова Работник кухня
Дияна Неделчева Куртева Хигиенист
Росица Константинова Стоева Хигиенист
Гинка Денева Спасова Хигиенист
Валя Панайотова Маринова Хигиенист

Дейности в институцията

Ученици и класове

Изнесените паралелки са организирани като слети и самостоятелни.

Всички ученици са записани в училище.

Клас Година Описание
2 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - І-ІV а и І-ІV б клас на ЦСОП - Кранево.

3 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - І-ІV а и І-ІV б клас на ЦСОП - Кранево.

4 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - І-ІV а и І-ІV б клас на ЦСОП - Кранево.

5 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - V -VІІ а на ЦСОП - Кранево.

6 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - V -VІІ а на ЦСОП - Кранево.

7 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - V -VІІ а на ЦСОП - Кранево.

8 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - VІІІ а на ЦСОП - Кранево - професионална подготовка.

9 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - ІХ а на ЦСОП - Кранево - професионална подготовка.

10 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - Х а на ЦСОП - Кранево - професионална подготовка.

 

ДКИ за придобиване на професия - І ПКС.

11 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Ботев" гр. Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - ХІ а на ЦСОП - Кранево - профил Математика.

12 клас 2021

Учениците са записани в СУ "Хр.Ботев" гр. Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - ХІІ а на ЦСОП - Кранево - профил Хуманитарен.

2 клас 2022

 

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - І-ІV а клас на ЦСОП - Кранево.

3 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - І-ІV а клас на ЦСОП - Кранево.

4 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - І-ІV а клас на ЦСОП - Кранево.

5 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - V -VІІ  а клас на ЦСОП - Кранево.

6 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - V -VІІ  а клас на ЦСОП - Кранево.

7 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесени паралелки - V -VІІ  а клас на ЦСОП - Кранево.

8 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - VІІІ а на ЦСОП - Кранево - професионална подготовка.

9 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - ІХ а на ЦСОП - Кранево - професионална подготовка.

10 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Смирненски" с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - Ха на ЦСОП - Кранево - професионална подготовка.

11 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Ботев" гр. Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - ХІ а на ЦСОП - Кранево - профил Хуманитарен.

12 клас 2022

Учениците са записани в СУ "Хр.Ботев" гр. Балчик, обл. Добрич.

Обучават се в изнесена паралелка - ХІІ а на ЦСОП - Кранево - профил Математика.

Паралелки / Специалности

Срок на обучение – 3 години. Завършилите получават I степен на професионална квалификация по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения”.

Обучението включва: без разширено изучаване на чужд език

Наименование Професия Прием след ( клас ) Степен на квалификация Примерна реализация Описание
„Работник в заведенията за хранене и развлечения” "Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения" 7 I работник в заведения за обществено хранене

Комисии и работни групи

Предмет: Дейността на настоящата комисия е насочена към проучване и подпомагане на психичното развитие у учениците в ЦСОП "Акад.Т.Самодумов", с. Кранево, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в центъра.

Цели: Разработване и прилагане на цялостен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна среда.

Задачи: Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в центъра. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз.

Наименование Вид Членове Функция
Училищна комисия за противодействие на тормоза в училище съгласно Механизъм за противодействие на тормоза Комисия

Веселина Любчева

Мая Шопова

Живко Порожанов

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на нужда.

Комисия за безопасно движение по пътищата Комисия

Балчо Балчев

Валентин Вълчев

Галя Боева

Опазване живота и здравето на учениците в центъра и извън него.

Събития и мероприятия

Събития в институцията

Наименование Дата Описание
Не на агресията
Ден на Розовата фанелка
Пролетни празници - изложба
Ден на детето - 1 юни

https://csop-kranevo.com/galeria/parvi-yuni-2018-g.html

Безопасно движение по пътищата
Вече съм грамотен

https://csop-kranevo.com/galeria/veche-sam-gramoten.html

Практическо занятие по безопасност

https://csop-kranevo.com/galeria/praktichesko-zanyatie.html

Обучения на персонала

https://csop-kranevo.com/galeria/obucheniya-na-ekipa.html

Празници и традиции

Наименование Вид Дата Описание
Първи учебен ден Традиционни

https://csop-kranevo.com/galeria/parvi-ucheben-den-15-09-2016-g.html

Кулинарна изложба и тържество за Рождество Христово и Нова година Традиционни
Делото на Васил Левски Национални
Освобождението на България - 3 март Национални
Патронен празник Традиционни

https://csop-kranevo.com/galeria/praznik-na-centara-2018-g.html

Изпращане на завършващи ученици от 12 клас Традиционни
На театър в гр. Варна Традиционни

https://csop-kranevo.com/galeria/varna-2016-g-na-teatar-14-12-2016g.html

Проекти и програми

Проекти

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
Твоят час 02.11.2016 г. - 02.11.2017 г. МОН

информация за проекта - https://csop-kranevo.com/proekti/

дейности към проекта - https://csop-kranevo.com/galeria/proekt-tvoya-chas-2016-2017.html

 

Програми

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"-2019 08.04.2019 г. - 31.12.2019 г. МОН

В програмата могат да участват всички центрове в страната.

Галерия