ДГ "1 ЮНИ"

гр. Сандански, ул. "Георги Казепов" №9

Вид институция: Детска градина

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон(и): +359894349141

Основна информация

Лого и мото

ДГ "1 юни" - дом на щастливи деца"

Химн

ХИМН НА ДГ „1 ЮНИ”,

САНДАНСКИ

 

1.Има в тоз курортен град

детска, весела градина.

Смях и песни там ехтят

през цялата година.

Припев:

„1 юни” се нарича тя,

във средата на града.

„1 юни” се нарича тя -

сбъдната мечта

на малките деца.

  1. Учим ний игри и песни

сред приятели добри.

В стаите просторни, светли

детски смях звъни.

Припев:...

 


Мисия

МИСИЯТА

на детската градина

е възпитаване хора на бъдещето:

знаещи, можещи, с високо самочувствие,

основано на получени знания и умения,

изпълнени с оптимизъм и вяра

в собствените сили .

Визия

Нашата ВИЗИЯ:

модерно управление на

детската градина,

съобразено с модернизацията

на българското образование

по посока на европейските

критерии за качество.

Утвърждаване на детската

градина като среда за културна и

възпитателно-образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца,

родители и учители.

Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

                                                                   

на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ”, гр. САНДАНСКИ

за периода 2020 – 2024 г.

 

 

 

 

 

Мото:

 „Детска градина „Първи юни” - дом на щастливи деца!”

 
   

 

 

„Българското предучилищно образование утвърждава

в своето историческо и демократично наследство

                                                                    европейски ориентиран образователен модел

върху философията и стратегическите

                                                                                  послания за учене през целия живот.

Реализирането на тази концепция

има своите основания и приоритети

в периода на предучилищното детство.”

                                                                                  Проф. Д.Гюров

 

 

 

Стратегията е разработена на основание чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с чл. 29, ал. 1 от същата.

Стратегията е одобрена от Обществения съвет на ДГ „Първи юни“ и приета е с Решение № 2, взето с Протокол № 1/15.09. 2020 г. от заседание на Педагогическия съвет и е утвърдена със Заповед № 3/17.09.2020 г. на директора.

История

В едно утро на далечната 1970 г., в центъра на красивия град Сандански, отваря врати детска градина „Първи юни” за радост и надежда на младите семейства.

Тя е създадена за отглеждане и възпитание на децата от 3 до 7 години и в нея детският глъч не стихва.

И днес това е едно от най-търсените детски заведения в града ни. Колективът е извоювал завидно добро име сред всички предучилищни заведения в град Сандански. Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения.

Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, стил и почерк на работа. Работи се по съвременни програми, съобразени с най-новите тенденции за личностно развитие. В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максимално развитие потенциала на всяко дете.

Днес, 50 години по-късно, ДГ се е превърнала в детски рай, дом на щастливи деца.

Благодаря на всички учители за безграничната им отдаденост на децата, благодаря на непедагогическия персонал за всеотдайния им труд в името на децата, благодаря на родителите за доверието, което ни гласуват. Те са наши неизменни партньори.

Честит юбилей, наша детска градина!

Материална база

МАТЕРИАЛНА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Силни страни

1. Наличие на необходимите помещения за нормално функциониране на детските групи.

2.Обособени игрови площадки на дворовете за всяка група .

3.Достатъчно количество УТС, подпомагащи педагогическия процес

4.Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала и др; наличие на богат методичен кабинет.

5.Изградени  сигн. охр. система в централната сграда.

6. Основен ремонт на централна сграда и база в с. Струма през 2018 г.

 

Затрудняващи моменти

1. Остарял сграден фонд в две от базите – в гр. Сандански и с. Вълково.

2. Липса на помещения за провеждане на допълнителни дейности извън ДОС.

3. Липса на физкултурни салони и зали за развлечения.

4.Невъзможност за по-мащабни ремонтни дейности поради необходимост от поддръжка на трите сгради на ДГ .

 5.Не е изградена ефективна отоплителна система в гр. Сандански и с. Вълково.

Дейности за постигане на целите, свързани с МТБ

А. Подобрения във външната среда:

  1. Включване в общинската програма за реконструкции и основни ремонти на сградите.
  2. Кандидатстване по национални и европейски програми за  благоустройство на сградите и дворовете на ДГ.
  3. Осигуряване на съвременни игрови съоръжения за базите в селата чрез реализиране на проектни дейности.
  4. Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос в осъвременяването на зелените и цветни площи в дворните пространства
  5. Подновяване на транспортното средство за превоз на храната от централната сграда до базите.

Б. Подобрения във вътрешната среда:

1. Дългосрочно планиране на дейности за дигитализация на средата, в която се работи чрез участие в проектни дейности.

2. Осъвременяване на оборудването в кухненския блок.

3. Реализиране на дейности за подобряване на интериора; привличане на дарители.

4.Обогатяване на образователната среда в групите чрез реализиране на проект по ОП „Образование за интелигентен растеж”

5. Изграждане  на физкултурен салон чрез реконструкция и  доизграждане на наличните помещения в централната сграда.

6. Ремонтиране и обзавеждане на помещенията в горепосочените бази; изграждане на отоплителна система в базите в селата Струма и Вълково.

 

Контакти

Телефони: +359894349141

E-mail адрес: [javascript protected email address]

0894349143; gpued@gmail.com   - детска група "Бонбон", база ул. "Асен Хадживасилев" №21

0893038593; dgpuvkv@gmail.com - детска група "Мечо Пух", основна сграда

0894349145; dgpustr@gmail.com - детска група "Слънчице", база с. Струма 

 0893038592; dgpupch@gmail.com - детска група "Пчелички", основна сграда 

0893038591; dgpumng@gmail.com - детска група "Звездички", основна сграда 

0892287910; dgpukal@gmail.com - детска група "Калинки", основна сграда 

 

Цели и задачи

Поставени цели

Наименование Приоритет Срок на изпълнение
1. Привлекателна детска градина Висок Септември 2024 г.
2. Функционална и позитивна образователна среда Висок Септември 2022 г.
3. Съвременна и иновативна детската градина Среден Септември 2021 г.
4. Активен и висококвалифициран екип. Среден Септември 2021 г.
7. Мобилност на мениджърските и управленски функции на директора. Висок Септември 2022 г.

Задачи и действия

Стратегическите приоритети и цели се контретизират и детайлизират в Двегодишен план за действие и финансиране и всяка година, чрез  Годишен план за дейността на детската градина, с посочени конкретни отговорници и срокове за изпълнение.

Анализите за изпълнението на стратегията се приемат с решение на педагогическия съвет.

Наименование Описание Вид Действия за постигане
Образователна дейност Изпълнена

Използване на съвременни методи, форми и подходи за планиране, организиране и провеждане образователния процес.

Създаване на предпоставки и условия за пълноценна изява на творчеството и уменията на децата.

Утвърждаване на детското заведение като работеща образователна институция в условията на пазарна икономика.

Квалификационна дейност Изпълнена

Разработване на система за актуална квалификационна дейност, съобразена с потребностите на работещите в ДГ.

Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни равнища извън ДГ.

Внедряване, съхранение и популяризиране на добрия педагогически опит на ДГ „1 юни“.

Усъвършенстване на професионално значимите ценности и стимулиране на общата екипна отговорност.

Административно-управленска дейност Изпълнена

Популяризиране на дейността и постиженията на детската градина интернет страница: http://www.cdgpyrviuni.com/, участие в конференции, фестивали, изложби, конкурси и други обществени прояви.

 Включване в различни проекти за набиране на допълнителни средства.

Търсене на нови контакти с различни обществени, културни и държавни институции с цел подпомагане дейността на детската градина.

Предоставяне на възможност за онлайн плащане на таксите на децата.

Внедряване на електронен дневник.

Социално-битова и финансова дейност Изпълнена

Обогатяване и поддържане на материално – техническата база.

Осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи.

Обмисляне на още по пълноценно използване възможностите на дворното пространство.

Дообогатяване на игровата и дидактична база; обогатяване и модернизация на дигиталните средства за работа във всички групи.

Организиране на различни антистрес дейности – спорт, културни мероприятия и др.

Екип и персонал

Управление

Име Длъжност URL
Галя Вангелова Директор https://epo.bg/galya-vangelova-952

Педагогически специалисти

Име Длъжност URL
Славина Павлова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Илияна Андреева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Елена Вангелова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Величка Костова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Маргарита Комова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Албена Лалева Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Маряна Динева Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Анелия Найденова Предучилищно образовние - Главен учител в детска градина
Силвия Ласкова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Миглена Руйкова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Кристина Стоименова-Пешникова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Велислава Костадинова Предучилищно образовние - Учител в детска градина

Дейности в институцията

Деца и групи

Детска градина „Първи юни“, гр. Сандански, е институция в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 2 години до постъпването им в І клас в съответствие с държавно образователния стандарт за ранно детско развитие и държавно образователния стандарт за предучилищно образование.

В детската градина се приемат деца по желание на родителите, като не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

В ДГ, към момента, функционират 7 групи детска градина, от които 3 - смесена възрастова група, 2 бази в селата Вълково и Струма.

Група Година Описание
Първа група 2023

ПЪРВА ГРУПА "ПЧЕЛИЧКИ" - ОСНОВНА СГРАДА

Втора група 2023

ВТОРА ГРУПА "КАЛИНКИ" - ОСНОВНА СГРАДА

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2023

ТРЕТА ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКИ" - ОСНОВНА СГРАДА

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2023

ЧЕТВЪРТА ГРУПА "МНОГОЗНАЙКОВЦИ" - ОСНОВНА СГРАДА

Разновъзрастова група 2023

ДЕТСКА ГРУПА "БОНБОН" - БАЗА УЛ."АСЕН ХАДЖИВАСИЛЕВ" 21

Разновъзрастова група 2023

ДЕТСКА ГРУПА "СЛЪНЧИЦЕ" - БАЗА С. СТРУМА

Комисии и работни групи

В ДГ са създадени комисии и групи за повишаване качеството на работа.

Имате възможност да ги проследите във "файлове".