ДГ "Иглика"

гр. Пещера, ул. "Владимир Рилски" №26

Вид институция: Детска градина

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон(и): 0893667221

Основна информация

Лого и мото

"Душата се лекува като бъдеш с деца" - Достоевски

Химн

Химн на ДГ "Иглика"

В косите ми панделки - птички

на устните нежна усмивка.

Аз се радвам, че уча в "Иглика"

и с нея сме лика-прилика.

 

В игрите ни дните минават

в сърцето ни спомен остават.

Елате, приятели тук да играем

за бъдеще с вас да мечтаем!


Мисия

Глобалната мисия на ДГ "Иглика" е да постави основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Република България, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието в съответствие с бъдещите условия на живота.

Визия

Виждането на колектива е да бъдем конкурентноспособна и предпочитана детска градина от родители и деца, насочила дейността си напред в името на най-святото - ДЕТЕТО !

Стратегия

Стратегията на ДГ 'Иглика" е комплекс от педагогически идеи, управленски и административни действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Съхранявайки добрите традиции и достойнства на ДГ начертава бъдещите посоки на действия и резултати, като търси потенциални възможности и вътрешни ресурси. Анализира силните страни и вероятните трудности и проблеми. Стратегията е съвкупност от взаимносвързани визия, мисия, принципи, цели, дейности и Програмна система.

История

   Детската градина е построена и обзаведена от ДСО "Пирин"- Обувна фабрика  "Васил Мулетаров" - Пещера и е открита през декември 1973 год. Сградата е строена специално за целта по типов проект и отговаря на всички съвременни изисквания за отглеждане и възпитание на деца от 1 до 7 годишна възраст. 

     В началото детското заведение – тогава ОДЗ ”Васил Мулетаров” е открито с 6 групи – 4 групи детска градина и 2 групи ясла, с директор – Радка Харизанова. Десет години по-късно се откриват още две градински  групи  в приспособена сграда – „Такева къща”.Впоследствие децата намаляват, имотът е реституиран и детското заведение се помещава само в основната си сграда. Днес ДГ ”Иглика" има 3 градински и 2 яслени групи. От 1989г. до 2016г. директор е Зоя Кацарова, от 2016г. до 2017г. -  Катя Грозева и  от 2017г. до настоящия момент - Величка Балканджиева.

  Детското заведение разполага с добра материално – техническа база – сграда, строена специално за целта,отговаряща на всички съвременни здравно-хигиенни изисквания за отглеждане,възпитание и обучение на деца от яслена и предучилищна възраст.
       От 1.01.2010 година детското заведение е на делегиран бюджет. 

  ДГ ”Иглика” е с утвърдени традиции в отглеждането, възпитанието и обучението на децата. Ползва се с добро име сред другите детски заведения в града и сред обществеността. Поддържа връзки с Община Пещера, РИО - гр. Пазарджик, РЗИ, Читалище „Развитие” - гр. Пещера и други институции и неправителствени организации.

 

   

 

Материална база

    Предметно-пространствената среда изпълнява много важни функции имащи отношение към успешното реализиране на педагогическия процес за постигане на основната цел – социализация на детскатаДетското заведение разполага с добра материално – техническа база – сграда, строена специално за целта,отговаряща на всички съвременни здравно-хигиенни изисквания за отглеждане,възпитание и обучение на деца от яслена и предучилищна възраст. Децата на ДГ ”Иглика” растат и се развиват в просторни и слънчеви занимални и спални помещения, играят в огромен двор, разпределен на игрища за всяка група с нужните уреди за игри на открито.

    През 2013г. детската градина се включва в енергоспестяващия проект "Козлодуй" и сградата е санирана. Община Пещера извършва частична хидроизолация на покрива.

    През 2016г. и 2021г ДГ "Иглика" участва и реализира проекти към ПУДООС, с които се ревонираха спортните уреди и пособия в двора. 

    С друга инициатива по проект "Агора" се обогати материалната база по физическо възпитание.

Партньори

Наименование URL Описание
Община Пещера
Детски градини и училища в град Пещера
Читалище "Развитие" -гр. Пещера
ЦПЛР - ОДК -гр. Пещера
РУ на МВР и служба по Пожарна безопасност - гр. Пещера
Социално подпомагане -отдел "Закрила на детето"- гр. Пещера
"Биовет" АД - гр. Пещера

Контакти

Телефони: 0893667221

E-mail адрес: [javascript protected email address]

Цели и задачи

Поставени цели

Наименование Приоритет Срок на изпълнение
Организиране на педагогическия процес в съответствие със съвременните постановки за формиране на детската личност и акцентиране върху някои възпитателни проблеми съобразно с възрастовата диференциация на децата. Висок Август 2024 г.
Създаване на условия за многопосочна квалификационна дейност на възрастните, имащи отношение към възпитанието на детето [учители, персонал, родители]. Висок Август 2024 г.
Осъвременяване съществуващата материална база и привеждането й в съответствие с изискванията за организация на предметно-пространствената среда. Висок Август 2024 г.
Административно-управленска, финансова и стопанска дейност за реализиране на главната цел. Висок Август 2024 г.
Търсене на форми и средства подпомагащи взаимодействието с родителите, за постигане на емоционално благополучие и личностно израстване на децата. Сътрудничество и активни връзки с други институции и обществеността. Висок Август 2024 г.
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и подобряване на работата с деца с емоционални и интелектуални затруднения и необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа. Висок Август 2024 г.
Участие в национални и общински програми и проекти. Висок Август 2024 г.
Осигуряване на възможности за занимания на децата в нерегламентирани форми и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. Висок Август 2024 г.
Осигуряване на стабилност и защита на децата и служителите в ДГ. Висок Август 2024 г.
Оцеляване на ДГ „Иглика“ в извънредни ситуации и по време на епидемии. Висок Август 2024 г.

Задачи и действия

Наименование Описание Вид Действия за постигане
Развитие и обогатяване на материалната база в ДГ. Изпълнена
Постигане на високо творческо развитие и мотивация за работа на служителите чрез използване на нови педагогически технологии на взаимодействие и приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма. Изпълнена
Създаване на емоционален комфорт и подходящ микроклимат в групите и в ДГ „Иглика“ като цяло, което да допринесе за активното социално-личностно развитие и израстване на децата. Изпълнена
Поддържане на постоянен стремеж за усъвършенстване на учебно-възпитателната работа за успешно покриване на ДОС от децата от всички възрастови групи. Изпълнена
Гарантиране на пълноценна готовност на децата за училище и създаване на условия за бързата им и успешна адаптация в новата социална „роля“ ученик. Изпълнена
Да се постигне създаване на общност – деца, учители, родители за ползотворно взаимодействие и постигане на целите, поставени в настоящата стратегия. Изпълнена
Висок авторитет на учителите и зачитане на труда им като значим за формирането на детската личност. Изпълнена
Реално осъществена кариера по хоризонтала на целия персонал чрез участие в поддържаща квалификация, регионални и национални научно-практически конференции и др. форми на обучение. Изпълнена

Екип и персонал

Управление

Име Длъжност URL
Величка Николова Балканджиева Директор

Педагогически специалисти

Име Длъжност URL
Стоимена Бориславова Жулева-Костадинова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Даяна Стоянова Кузманова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Дафинка Стефанова Тончева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Сибел Исмаилова Медева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Елена Илиева Гемиева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Гергана Любомирова Търпова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Кристина Костадинова Сиракова Предучилищно образовние - Учител в детска градина

Непедагогически специалисти

Име Длъжност URL Описание
Милена Милкова Каменова Помощник-възпитател
Невена Борисова Римова Помощник-възпитател
Мария Димитрова Панева Помощник-възпитател
Гинка Николова Ангелова Помощник-възпитател
Стефка Георгиева Василева Помощник-възпитател
Добринка Василева Йорданова Помощник-възпитател
Цеца Илиева Христозова Счетоводител
Софка Боянова Димитрова Домакин
Александър Димитров Здравков Работник по поддръжката
Ангелина Борисова Сидова Готвач
Шермин Невзатова Юрукова Помощник готвач
Мария Николова Абрашева Помощник-възпитател

Дейности в институцията

Деца и групи

Група Година Описание
Яслена група 2021

През учебната 2021/2022г в яслена "А" са записани 17 деца.Екипът, който се грижи за тях е :

Медицински сестри - Виждан Асанджикова и Светла Бозова ;

Помощник-възпитатели - Елена Дърмонска и Добринка Йорданова 

Яслена група 2021

В яслена "Б" са записани 18 деца.Екипът, който се грижи за тях е :

Медицински сестри - Ангелина Андреева и Елена Димова ;

Помощник-възпитатели - Гинка Ангелова и Стефка Василева 

Първа група 2021

През учебната 2021/2022г. в първа група са записани 23 деца. Екипът, който се грижи за тях е : 

Учители - Сибел Медева и Елена Гемиева

Помощник-възпитател - Милена Каменова

Втора група 2021

През учебната 2021/2022г във втора група са записани 26 деца.

Екипът, който се грижи за тях е :

Учители - Стоимена Костадинова и Даяна Кузманова

Помощник-възпитател - Невена Римова

Разновъзрастова група 2021

През учебната 2021/2022г в разновъзрастова група са записани 29 деца.

Екипът, който се грижи за тях е :

Учители - Дафинка Тончева и Гергана Търпова

Помощник-възпитател - Мария Панева

Учебни програми

Учебна година Група / Клас Предмет / образоватекно направление Издателство Неименование на програмата
2021 Първа група Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика, Физическа култура Бит и техника "Златно ключе"
2021 Втора група Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика, Физическа култура Бит и техника "Златно ключе"
2021 Разновъзрастова група Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика, Физическа култура Булвест 2000 "Моите приказни пътечки"

Допълнителни дейности

Наименование на дейността Имена на преподавател Резюме на преподавател Описание на дейносста График
Народно пеене Иван Сандрев

Дейността се осъществява от квалифициран преподавател от ЦПЛР-ОДК -гр. Пещера два пъти в седмицата. Участват 29 деца от разновъзрастова група 5-6 г. 

Изучаването на народни песни приобщава децата към българския фолклор и ги възпитава в любов към народното творчество.

Народни танци Борис Генчев

Дейността се осъществява от квалифициран преподавател от ЦПЛР-ОДК -гр. Пещера два пъти в седмицата. Участват 29 деца от разновъзрастова група 5-6 г. 

Изучаването на народни танци приобщава децата към българския фолклор и ги възпитава в любов към народното творчество.

Спортни и модерни танци Ваня Александрова

Дейността се осъществява от квалифициран преподавател от ЦПЛР-ОДК -гр. Пещера два пъти в седмицата. Участват 29 деца от разновъзрастова група 5-6 г. 

Движението и грацията на танца увличат всички деца и с удоволствие участват в тази допълнителна дейност.

Футбол Християн Ганчев

Дейността се осъществява от квалифициран преподавател от ДФК "Орлета" -гр. Пазарджик два пъти в седмицата. Участват 30 деца от всички възрастови групи. 

Тренировките се осъществяват отделно за всяка група с натовареност според възрастта на децата.

 

Комисии и работни групи

Наименование Вид Членове Функция
ДГ "ИГЛИКА"-ГРАД ПЕЩЕРА Обществен съвет

Постоянни членове :                                                                               

Богдана Кичукова - председател

Анна Шенкинова   - член

Стефани Велева   -член

Златка Златанова - представител на финансиращия орган

Виолета Банева  -  общественик

 

Резервни членове :                                                                               

Верка Паскова - председател

Васка Щърбева   - член

Петя Танева        -член

     

Награди, постижения и успехи

Конкурси

Наименование Дата Резултат (класиране)
"Картичка за мама" 08.03.2021 г.

Впечатляващо участие в Национален детски конкурс, присъдено на детето Петя Чолакова от издателска група "Просвета".

Грамоти, награди и призове

Наименование Дата Описание
Учител на годината- Стоимена Костадинова 24.05.2019 г.
Учител на годината - Стоимена Костадинова 24.05.2020 г.
Учител на годината - Сибел Медева 24.05.2021 г.
Учител на годината - Даяна Кузманова 24.05.2022 г.

Събития и мероприятия

Празници и традиции

Наименование Вид Дата Описание
Празници в ДГ "Иглика" Традиционни

1.Откриване на новата учебна година.

2.Есенни празници.

3.Отбелязване на деня на Будителите.

4.Отбелязване на деня на Християнското семейство.

5.Коледни празници.

6.Бабинден.

7.Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски.

8.Празник за посрещане на Баба Марта.

9.Празникът на мама.

10.Пролетни празници.

11.Великденски празници.

12.Отбелязване на деня на славянската писменост и култура.

13.Тържествено изпращане на децата в училище.

14.Спортни празници.

Проекти и програми

Проекти

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
АПСПО 01.02.2020 г. - До сега Партньор МОН
ПУДООС 01.02.2021 г. - 30.09.2021 г. Финансирана страна МОСВ

Галерия