ПГ "Марин Попов"

гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" 149

Вид институция: Училище

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон(и): +359 87 616 2883

Основна информация

Лого и мото

ПГ „Марин Попов“да подготвя квалифицирани работници и специалисти в сферата на селското стопанство и транспортните услуги в образователна среда, която признава и утвърждава всички ученици, в която всички са равнопоставени и подготвени да живеят и творят

Патрон

Марин Попов 1888 - 1925

Мисия

Училището подкрепя и подпомага усилията на всеки ученик да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите му заложби.

Въвеждането на практика на подкрепа за всяко дете е процес, който изисква промяна на училищната организация с ясни ангажименти на всеки участник в зависимост от неговата роля и задачи. Създаването на процедури е главният път за развиване на училищна политика, базирана на системен подход за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Приоритети:

 • Грижа и внимание за личностното развитие на ученика;
 • Извеждане на чуждоезиковата подготовка до европейско ниво;
 • Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии;
 • Издигане качеството на професионалното образование и обучение;
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;
 • Гражданско образование;
 • Осигуряване многообразия от дейности и възможности за избор на ученика;
 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми;
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции.

 

Визия

Нашето училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за качествено предучилищно и училищно образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на 21 век.

 

Стратегия

Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна и превръщането на училището в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство.

История

ПГ Марин Попов, Севлиево е създадена през 2013 година. Издадена е Заповед с № РД-14-64 от 11.07. 2013 година на министъра на образованието и науката. Гимназията е приемник на 2 училища – ПГМСС „Марин Попов“ и ПГКМП – Севлиево.

Средствата за финасиране на училището се осигуряват от Общината. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна. Обучение се извършва в дневна, дуална и самостоятелна форма.

Гимназията е единственото професионално училище, на територията на област Габрово, със селскостопанска насоченост.

В учебното заведение се обучават квалифицирани кадри в областта на земеделието, аграрните технологии, транспорта, спедицията и логистиката.

 В училището се провежда обучение на монтьори, техници, фермери, механизатори на селскостопанска техника, спедитор-логистик, организатор на автомобилния транспорт, водачи на МПС кат. В, С, Ткт, Твк, Твк-З

Учебното заведение разполага с музей на селското стопанство, единствен за Северна България.https://pg-marinpopov.com/za-uchilishteto/istoriya.html 

Материална база

Учебната сграда е на три етажа, в която са разположени:

Кабинети по общообразователна подготовка - 5

Кабинети по професионална подготовка - 4

Кабинет по чужд език - 1

Компютърни кабинети - 2

Кабинет по БДП - 1

Актова зала

Стрес - стая

Административни помещения - кабинети на директор и зам.директор, учителска стая, канцелария, стая за отдих на помощен персонал

Музейна сбирка на селското стопанство

Учебни работилници по Трактори и автомобили, Селскостопански машини, Растениевъдство.

Училището разполага с физкултурен салон и общежитие.

В ПГ "Марин Попов" функционира Учебен център за подготовка на водачи на МПС кат. В, кат.С, кат. Ткт, кат. Твк, кат. Твк-3

Обучението се провежда с 2 учебни леки автомобили, 1 учебен товарен автомобил, 2 учебни трактора и прикачен инвентар.

От 2016 година ПГ "Марин Попов" обогати МТБ и в момента разполага с 2 нови учебни леки автомобили, 1 учебен товарен автомобил, 2 косачки, 1 мотофреза с прикачен инвентар за поддържане парка на училището, училищен автобус, макети за учебната работилница по трактори и автомобили, симулатор.

В двора на училището е създадена от ученици и учители зелена класна стая.

Изградена е оранжерия с капково напояване за провеждане на ефективни учебни часове по учебна практика.

Пътуващите ученици се превозват до училище с училищен автобус

Контакти

Телефони: +359 87 616 2883

E-mail адрес: [javascript protected email address]

Дейности в институцията

Паралелки / Специалности

Наименование Професия Прием след ( клас ) Степен на квалификация Примерна реализация Описание
VІІІа Механизация на селското стопанство VІІ II Монтьор на селскостопанска техника
VІІІб Спедиция, транспортна и складова логистика VІІ III Спедитор - логистик
ІХа Механизация на селското стопанство VІІ II Монтьор на селскостопанска техника
ІХб Експлоатация на автомобилния транспорт VІІ III Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
Ха Механизация на селското стопанство VІІ II Монтьор на селскостопанска техника
Хб Спедиция, транспортна и складова логистика VІІ III Спедитор - логистик
ХІа Механизация на селското стопанство VІІ II Монтьор на селскостопанска техника
ХІІа Механизация на селското стопанство VІІ II Монтьор на селскостопанска техника

Извънкласни дейности

Наименование на дейността Вид Имена на преподавател Описание на дейността График
Занимания по интереси - В света на музеите, археологията и историческите паметници на културата клуб Марина Димитрова

Привличане на интереса на учениците към българската история и традиция, чрез групова работа, практически дейности, самоучастие в часовете и посещение на различни паметници на културата с местно и световно значение, музеи и духовни центрове.

Занимания по интереси - Млад предприемач клуб Даниела Радкова Пенкова

Предоставяне на неограничени възможности за развитие на въображението и творческите нагласи на учениците;стимулиране на тяхното любопитство и иновативност;изграждане на критична гледна точка;култура на поведение;

Занимания по интереси - Здравословен пъзел клуб Теодора Драганова Цочева

   Групата с голям интерес направи проучване на продукти относно съдържанието на Е-та ,консерванти ,захари и други съставки ,те бяха проследени на опаковки от вафли,енергийни и газирани напитки,чипсове,пуканки и др.Целта беше всеки да установи с какво се храни и да осъзнае трябва ли да коригира своя начин на хранене .

   Бяха изготвени няколко презентации по горепосочените теми като целта е да се представят и на учениците от другите класове в часа на класа.

   Заключителното занятие ,проведено на 28.05.2019г завърши с интересен момент-всеки ученик представи своята здравословна стратегия –какво трябва да включи или да премахне ,за да има по-здравословен начин на живот.

   Реализираните дейности показаха ,че учениците имат интерес към подобни занимания,нямат култура на хранене,не четат и не се информират за съдържанието на съставките в един продукт,но го правят с интерес,когато биват насърчавани от учителя.Те излязоха с идея подобни проблеми и въпроси да представят под формата на училищен вестник,разбира се ,това е бъдеща идея за реализиране

Занимания по интереси - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЦИТЕ ПО МАТЕМАТИКА клуб Данаил Пенкова Дончев

Учениците се научиха :

- да работят рутинно с компютър;

-да мислят логически;

- да чертаят равнини фигури;

- да записват различни математически формули;

- да използват математически функции при решаване на различни задачи;

- по зададена таблица да създават различни видове диаграми;

- да чертаят различните видове многостени;

- да  работят  с  програмата GEOGEBRA.

Занимания по интереси - Спорт и здраве отбор Деян Василев Сейнов

Обогатяване на общата култура в областта на физическото възпитание и спорта на ученика чрез включване на нови движения и упражнения, за да се подобрят двигателните качества и се повиши физическата дееспособност на ученика.

Създадени са отбори по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, шах. Възпитаниците на извънкласните групи се изявяват при всеки повод и празник в училище. Това е и стимул за тях да работят за по-добрата си подготовка и развиването на уменията и знанията си.

Занимания по интереси . Психодраматична работилница клуб Валя Петкова

Темите са свързани с подобряване общуването и междуличностните взаимоотношения, повишаване самооценката, за справяне със стреса и тревожността, гладко излизане от конфликтни ситуации.

Занимания по интереси - Ловци на мигове клуб Красимира Николова Данаилова
 • Развитие на визуалната култура и творческото мислене на учениците;
 • Възпитаване на усет към красивото;
 • Обогатяване на знанията в областта на технологиите;
 • Придобиване на основни познания и умения във фотографията;
 • Фокусиране  върху практическите занимания и експерименти;
 • Срещи с професионалисти във фотографията;
 • Посещения на обекти в региона и на събития от обществено значение;
 • Създаване на привлекателна и красива училищна среда.

Допълнителни дейности

Наименование на дейността Имена на преподавател Резюме на преподавател Описание на дейносста График
Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

https://pg-marinpopov.com/uchebna-2021-2022g/grafik-za-konsultacii-po-uchebni-predmeti.html

Комисии и работни групи

Наименование Вид Членове Функция
Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка и класни ръководители методическо обединение

Методическото обединение спомага за повишаване професионалното майсторство на учителя. То създава предпоставки за взаимопомощ между педагозите, за да се осигури съвременно ниво на преподаване и да се повиши качеството на обучение и възпитание на подрастващото поколение. Усъвършенстването на учебно – възпитателния процес е възможно чрез актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности от педагогическия специалист. На тази основа би се реализирала политиката на ПГ "Марин Попов" за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране.

Методическо обединение на преподавателите по професионална подготовка методическо обединение

Утвърждаване на методическото обединение по професионална подготовка като център за вътрешноинституционална квалификационна дейност.

Комисия по етика Комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Николова Данаилова - на длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Марина Златкова Димитрова, на длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 2. Росица Иванова Христова, на длъжност: Домакин
Училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието Работна група

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Наталия Анатолиевна Иванова - заместник-директор по учебнопроизводствената дейност

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Марияна Цонева - старши учител общообразователен учебен предмет
 2. Стефан Ванев Монев - старши учител общообразователен учебен предмет
Екип за обхват и задържане на учениците в училище Комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Ванев Монев - на длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ЧЛЕНОВЕ:

1. Марияна Атанасова Цонева, на длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2. Марина Златкова Димитрова, на длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Екип за подкрепа личностно развитие Комисия

Председател : Стефан Ванев Монев – педагогически съветник

Членове :

Мария Иванова – Велешка – ресурсен учител

Марина Златкова Димитрова – класен ръководител на ІХа клас

Данаил Пенков Дончев - класен ръководител на Ха клас

Работи с ученици със СОП през учебната 2021/2022г. по учебните предмети за усвояване на необходимите знания и умения, като предоставеният учебен материал е съобразен с възможностите на ученика. В работа на екипа участват родителите/ настойниците , а при необходимост и други специалисти.

Оценяване постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал Комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Наталия Анатолиевна Иванова - на длъжност: Заместник-директор, учебно-производствена дейност

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Марияна Атанасова Цонева, на длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Резервен член:

Данаил Пенков Дончев, на длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Да извърши оценяването и изготви индивидуалните карти за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти за учебна година

Награди, постижения и успехи

Състезания

Наименование Вид Период на провеждане Място Учебна година Резултат (класиране)
Празник на училището Спортно 29.03.2018 г. - 29.03.2018 г. ПГ "Марин Попов" 2018
Празник на ПГМЕТ - лекоатетическа щафета Спортно 27.11.2018 г. - гр. Севлиево 2018
Коледен турнир по футбол- Община Севлиево Спортно 03.12.2018 г. - Община Севлиево 2018
Ученически игри Спортно 10.10.2019 г. - гр. Севлиево 2019
Празник на ПГМЕТ - лекоатетическа щафета Спортно 27.11.2019 г. - гр. Севлиево 2019
Ученически игри - Общински кръг Спортно 05.02.2020 г. - гр. Севлиево 2020
Ученически игри - Общински кръг Спортно 12.10.2020 г. - гр. Севлиево 2020
Селфи с Европа Ученическо - гр. Севлиево 2019

Олимпиади

Наименование Предмет Дата Резултат (класиране)
Олимпиада Български език и литература 13.12.2018 г.
Олимпиада Български език и литература 16.12.2019 г.
Олимпиада Химия и опазване на околната среда 15.01.2020 г.
Състезание за речеви и комуникативни умения Английски език 14.10.2019 г.

Има класирани ученици за участие в Областен кръг

Състезание за речеви и комуникативни умения Английски език 08.10.2021 г.

Участие на Борислав Благовестов - VІІІб клас на Областен кръг

Конкурси

Наименование Дата Резултат (класиране)
ІVНационална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики 18.09.2019 г.
VНационална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики 25.09.2020 г.

Презентиране на доклада в дните на провеждане на конференцията

VІНационална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики

Събития и мероприятия

Събития в институцията

Наименование Дата Описание
Почистване и облагородяване парка на училището 26.04.2021 г.
Ден на отворени врати 26.05.2021 г.
Седмица на четенето 09.12.2019 г.
Седмица на четенето 07.12.2020 г.
ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО 18.03.2021 г.
Хелоуин 29.10.2021 г.
Първомартенски базар 28.02.2020 г.
Ден на розовата фланелка 26.02.2021 г.
Квалификация

Празници и традиции

Наименование Вид Дата Описание
3-ти март Национални 02.03.2021 г.
24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Традиционни
Откриване на учебната година Традиционни 15.09.2021 г.
Празник на училището Традиционни 29.03.2019 г.
Изпращане на зрелостниците Традиционни 14.05.2021 г.
Ден на народните будители Национални 30.10.2020 г.
Ден на народните будители Национални 31.10.2019 г.
Празник на град Севлиево - Петковден Традиционни 14.10.2021 г.
Коледно тържество Традиционни 20.12.2019 г.
Коледен базар Традиционни 14.12.2020 г.

Екскурзии и зелени училища

Наименование Вид Период на провеждане Описание
гр. Ловеч Екскурзия 05.06.2020 г. - 05.06.2020 г.
Поход до хижа Плевен Екскурзия 01.10.2021 г. - 01.10.2021 г.
Посещение на земеделско стопанство в с. Горно Павликени Екскурзия 08.10.2021 г. - 08.10.2021 г.
Посещения на фирми Екскурзия -

Проекти и програми

Проекти

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
Кариерно ориентиране на учениците от етническите малцинства 01.10.2015 г. - 30.06.2016 г. Бенефициент ЦОИДУЕМ
Ученически практики - Фаза 1 12.02.2018 г. - 31.07.2018 г. Бенефициент Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г

Да се повиши броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда.

Целева група - ученици от професионалните гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от СППОО.

Направленията от приоритетно значение за икономиката - техника, информационни технологии, транспорт

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 16.05.2019 г. - До сега Бенефициент Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г

https://pg-marinpopov.com/proekti/proekt-bg05m2op001-2-011-0001-podkrepa-za-uspeh.html

 

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

 

Учебна 2018/2019 година

Групи за допълнително обучение:

 1. Български език и литература – допълнително обучение за подготовка за ДЗИ , 5 ученици от ХІІ клас – втори гимназиален етап
 2. Български език и литература – допълнително обучение, 4 ученици от ХІ клас – втори гимназиален етап
 3. География и икономика – допълнително обучение, 4 ученици от ХІ клас – втори гимназиален етап
 4. Трактори и автомобили – допълнително обучение, 6 ученици от ІХ клас, първи гимназиален етап

Учебна 2019/2020 година

 1. Подготовка за ДЗИ – БЕЛ – 6 ученици от ХІІ клас, втори гимназиален етап
 2. Подготовка за нВО – БЕЛ – 6 ученици от Х клас, първи гимназиален етап
 3. Обучение по математика – 5 ученици от Х клас, първи гимназиален етап
 4. География и икономика – 4 ученици от ХІІ клас, втори гимназиален етап
 5. Трактори и автомобили – 4 ученици от Х клас, първи гимназиален етап

Допълнително обучение – предотвратяване отпадането от училище на ученици, не участващи активно в периода на обучението от разстояние поради липса на устройство

 1. Български език и литература – 6 ученици от VІІІ клас, първи гимназиален етап
 2. Математика – 4 ученици от ІХ и Х клас, първи гимназиален етап
 3. История – 4 ученици от Х клас, първи гимназиален етап
 4. Биология – 4 ученици от ІХ клас, първи гимназиален етап
 5. Земеделие – проф. подготовка за 4 ученици от VІІІ клас, първи гимназиален етап
 6. Професионална подготовка – проф.подготовка за 5 ученици от VІІІ клас (дуална форма), първи гимназиален етап

Учебна 2020/2021 година

 1. Български език и литература – подготовка за НВО – 5 ученици от Х клас, първи гимназиален етап
 2. Български език и литература – подготовка за ДЗИ – 5 ученици от ХІІ клас, втори гимназиален етап
 3. География и икономика – подготовка за ДЗИ – 4 ученици от ХІІ клас, втори гимназиален етап
 4. Математика – подготовка за НВО – 5 ученици от Х клас, първи гимназиален етап
 5. Философски цикъл – преодоляване на пропуски и подготока за ДЗИ – 4 ученици от ХІ клас, втори гимназиален етап
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 15.10.2019 г. - 15.10.2022 г. Бенефициент Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г

https://pg-marinpopov.com/proekti/proekt.html

 

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078103  "РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ПОЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И УСПЕХ" 01.07.2020 г. - 30.09.2021 г. Бенефициент

https://pg-marinpopov.com/proekti/raka-za-raka-kam-poznaniya-umeniya-i-uspeh-programa-erazam.html

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" 03.02.2020 г. - 31.10.2023 г. Бенефициент Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г

https://pg-marinpopov.com/proekti/proekt-bg05m2op001-2-014-0001-podkrepa-za-dualnata-sistema-na-obuchenie.html

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - 31.12.2023 г. Бенефициент Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г

https://pg-marinpopov.com/proekti/proekt-bg05m2op001-5-001-0001-raven-dostap-do-uchilishtno-obrazovanie-v-usloviyata-na-krizi.html

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" 04.10.2018 г. - До сега Бенефициент Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г

Програми

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
Национална програма "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" - 2020 01.06.2020 г. - 31.05.2021 г. Бенефициент Министерството на образованието и науката

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

Дейностите са насочени към подпомагане на екипите за обхват за осъществяване на взаимодействието между институциите при извършване на следното:

 • организиране, координиране и контрол на изпълнение на работата на екипите с участието на представители на различните институции;
 • разработване и прилагане на комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които са идентифицирани като необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система, и взаимодействие с компетентните институции за прилагане на интегриран подход; 
 • подкрепа и популяризиране на работата на членовете на екипите за обхват и на постигнатите конкретни резултати от работата на тези екипи.
Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование - До сега Бенефициент Министерството на образованието и науката

Осигуряване на средства за обезщетенията на персонала по чл. 221, ал. 1, чл. 222, а л . 1 , 2 и 3 и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За сметка на бюджета на програмата се финансират обезщетенията по чл. 222, ал. 3, но не-повече от десет брутни работни заплати на педагогически специалист, ако отговаря на условията на чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и осем брутни работни заплати на лице от непедагогическия персонал.

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование 15.09.2020 г. - До сега Бенефициент Министерството на образованието и науката

 Средства за електронен дневник.

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г. Бенефициент Министерството на образованието и науката

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ - До сега Бенефициент Министерството на образованието и науката
Предоставяне на училищни автобуси 10.05.2021 г. - 17.08.2020 г. Бенефициент Министерството на образованието и науката

Предоставяне на училищен автобус 16+1 места