Общите условия за ползване на Платформата - EPO.BG

 

Всички договори и фактури за услуги в сайта i.EPO.bg се сключва с дружеството "Инфокол" ООД с ЕИК: 203778332. Услугите в EPO.bg се заплащат по банкова сметка:

IBAN: BG41UBBS88881000654084, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД

За допълнителни въпроси, моля свържете се с вашия акаунт - мениджър или се обадете на телефон: 0878 680 551

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да използвате Платформата i.EPO.bg и услугата "Електронно портфолио на институцията".

При използване на i.EPO.bg, Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Общите условия за ползване на платформата. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате i.EPO.bg.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 • Платформата i.EPO.bg - сайтът www.i.epo.bg, включително базата данни с информация и потребителите, дизайнът, текстът, графиката, съдържанието на всички уеб страници в него и всички поддомейни, които са част от сайта.
 • Изпълнител - "Инфокол" ООД
 • Потребител - всяко физическо и юридическо лице регистрирано в i.EPO.bg
 • Абонат - потребител с активен абонамент в сайта
 • Абонамент - такса, която заплаща всеки активен потребител, за да ползва една или няколко услуги в сайта за период от време.
 • Абонаментен план - научи тук
 • Администраторски панел - интернет базирана система позволяваща на активните потребители в сайта да публикуват, редактират и изтриват информация. Обемът и вида на информацията, която може да се обработва зависи от заплатения абонаментен план.
 • Администратор - лице, което преглежда и одобрява публикуването на всяка визуална и текстова информация в сайта
 • Профил на Институцията - информация достъпна за активен потребител и оторизирани от него служители в сайта i.epo.bg

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Предмет на тези общи условия е УСЛУГАТА "Електронно портфолио на институцията" със следните характеристики:

УСЛУГАТА представлява обособена част от url адрес - www.i.epo.bg, наричана "Профил/профили на АБОНАТА"

УСЛУГАТА се предоставя на АБОНАТА чрез софтуерна платформа, реализирана на интернет адрес - www.i.epo.bg, достъпна чрез имейл адрес и парола.

УСЛУГАТА дава възможност на всеки от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ регистрирани от  АБОНАТА да създава и управлява самостоятелно електронно портфолио на институцията.

 УСЛУГАТА дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ регистрирани от  АБОНАТА да добавя и управлява следната информация за всяко електронно портфолио на институцията:

 • Обща информация
 • Цели и задачи
 • Екип и персонал
 • Дейности в институцията
 • Награди, постижения и успехи
 • Събития и мероприятия
 • Проекти и програми
 • Галерия

УСЛУГАТА предлага публикуване и генериране на PDF на за всяко електронно портфолио.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОФИЛ НА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Етапи за регистрация

1.Процедурата по регистрация започва с попълване на анкетна фoрма, на адрес: https://i.epo.bg/registracia.html, която е основа за създаване профил в Платформата.

2"Инфокол" ООД изпраща оферта към учебното заведение за параметрите на услугата. При одобрение на предложението следва подписване на договор между страните.

3.Анкетата се обработва и се създава профил на учебно заведение.

4."Инфокол" ООД изпраща до директора на учебното заведение, съобщение по електронната поща за успешно активиране на профила на учебното заведение.

 

Активиране на профил


Активирането на профил на учебното заведение се извършва от администратор на сайта след заплащане на абонамент.

 

Деактивиране на профил


Администраторът на i.EPO.bg деактивира Вашия профил в следните случаи:

 • След изтичане на абонамента на АБОНАТА.
 • При нарушаване на настоящите условия за ползване на електронно портфолио на институция в i.epo.bg или нарушаване на допълнителните условия, намиращи се в сайта.
 • При условие ,че юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности.
 • При заявка за прекратяване на акаунта от самия потребител.
 • При технически причини.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правото си да прекрати достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГАТА

Всеки абонат, желаещ да се възползва от УСЛУГАТА, трябва да сключи писмен договор с "Инфокол" ООД. Подписването на договора се извършва от управителите ( директорите ) на двете дружества или от пълномощник със заверено пълномощно. То трябва да бъде нотариално заверено и в него ясно да е упоменато, че упълномощеното лице има право да сключва сделки за възмезни услуги от името на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже сключване на договор или да прекрати такъв в следните случаи:

 • Управителят на дружеството или упълномощеното от него лице не представят документ за самоличност, с които да се легитимират.
 • АБОНАТЪТ не е заплатил абонаментна такса или има просрочени задължения по стари договори с "Инфокол" ООД.
 • АБОНАТЪТ използва услугата с цел постигане на забранени от закона цели.
 • АБОНАТЪТ предостави достъп до УСЛУГАТА на трети лица чрез своят имейл адрес и парола.
 • АБОНАТЪТ прехвърли абонамента си, произтичащ от договора, на трети лица, без да уведоми "Инфокол" ООД.

 

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените се определят в индивидуалния договор, съгласно абонаментните планове относно услугата „Електронно портфолио ” са публикувани на адрес:

Начинът на заплащане на УСЛУГАТА и неустойките при неплащане или забавяне на плащането се определя в индивидуалния договор на АБОНАТА.

 • "Инфокол" ООД има право да предлага по-ниски цени за УСЛУГАТА, при условие че АБОНАТЪТ стане клиент и на други продукти и услуги или се включи в промоционална кампания.
 • "Инфокол" ООД си запазва правото да променя цените на услугата спрямо годишния инфлационен индекс.

Допълнителни условия на абонамента се уточняват преди подписването на договора между АБОНАТА и "Инфокол" ООД. Промени и допълнения в договора за услугата се правят по взаимно съгласие на страните чрез анекс към договора в писмена форма.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Правата и задълженията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на общите условия включват:

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и предоставя УСЛУГАТА при режим 24/7
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива технологична информация и лични данни във връзка с предоставяне ползване на УСЛУГАТА;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява повреди, неизправности и други подобни, които влошават качеството на услугата или я правят временно недостъпна. Сроковете за отстраняването им е описан в раздел "Регистрация и обслужване";
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя технологията и структурата на предоставяне на УСЛУГАТА по начин незасягащ условията и параметрите за нейното ползване и функции. При внедряване на промени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми АБОНАТА, чрез публикуване на съобщение в сайта www.i.epo.bg в срок до 5 работни дни;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя технологията и структурата на предоставяне на УСЛУГАТА по начин незасягащ условията и параметрите за нейното ползване и функции. При внедряване на промени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми АБОНАТА, чрез публикуване на съобщение в сайта wwwi.epo.bg в срок до 5 работни дни;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за информационното съдържание на данните, които се публикуват на i.EPO.bg от АБОНАТА и служителите имащи "права на достъп" при ползване на УСЛУГАТА;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на услугата, при настъпване на събития от непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за понижаване качеството или прекъсването на услугата, причинено от повреди на устройства и технологии изцяло намиращи се под контрола на АБОНАТИТЕ.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТИТЕ

Правата и задълженията към АБОНАТА в рамките на общите условия включват:

 • АБОНАТЪТ има право да ползват УСЛУГАТА в съответствие с изискванията на общите условия и сключените договори между страните по договора;
 • АБОНАТЪТ е длъжен да спазват изискванията на тези общи условия и сключените договори между страните по договора;
 • АБОНАТЪТ носи пълна отговорност за истинността на информацията и документите, които въвежда и публикува чрез УСЛУГАТА;
 • АБОНАТЪТ няма право да прехвърлят правата за ползване на УСЛУГАТА на трети лица без писменото съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 • АБОНАТЪТ е длъжен да изпълнява дефинирани процедури към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез които се изисква помощ и/ или ескалиране на заявки по проблем;
 • АБОНАТЪТ трябва да следи нивото на обслужване и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (телефон, e-mail) за локални събития, произтичащи от незадоволителното ниво на ползване на УСЛУГАТА;
 • АБОНАТЪТ е длъжен да отговаря на запитване от страна на изпълнителя по време на рутинни процедури (управление на инциденти, решаване на проблем, заявки за обслужване и др.).

 

ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА

УСЛУГАТА "Електронно портфолио" е достъпна 24х7, без да се отчитат изключения като:

 • Събития от непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон (Force Major conditions);
 • Планирани ремонти и профилактика извън рамките на официално установеното работно време, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предварително уведомява АБОНАТА;
 • Проблеми в телекомуникациите извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 • Проблеми в хардуера и софтуера на АБОНАТА.

 

ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА

Възможни са промени в услугата, с оглед подобряване на посочените параметри, както и съблюдаване на настъпили промени в стандарти и спецификации, свързани с нея:

 • Планови промени - планираните промени са изпълнени и тествани на тестовата система;
 • Извънпланова поддръжка - неотложна намеса в УСЛУГАТА с цел поддръжка на нивото на обслужване;
 • Внезапна намеса - налага се в случай не прекъсване на УСЛУГАТА.

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.