ДГ№124 "Бърборино"

София, ул"Захари Круша" №20

Вид институция: Детска градина

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон(и): 029522028; 0885950122

Основна информация

Химн

Химн на ДГ№124 "Бърборино"

Има място под небето, щумно и любимо,

то е детската градина с име "Бърборино".

Тук децата си играят, пеят и се смеят,

тук с приятели чудесно, дружно те живеят.

 

Припев:

Бърборино, Бърборино, Бърборино

ти приятел си ни верен Бърборино,

в уроци и игри, ние планове кроим

кули от мечти строим!

 

Ако някой тук е тъжен, или пък скучае,

с веселия Бърборино ще си поиграе.

С него буквите ще учи, ще брои, ще смята,

с него топката ще рита и ще се премята.

Припев:

Бърборино, Бърборино, Бърборино

ти приятел си ни верен Бърборино,

в уроци и игри, ние планове кроим

кули от мечти строим!

 

Пакост ли направи някой, туй ако се случи

Бърборино закачливо на добро го учи,

затова децата всички в детската градина

са добри, послушни, умни, като Бърборино!

 

Припев:

Бърборино, Бърборино, Бърборино

ти приятел си ни верен Бърборино,

в уроци и игри, ние планове кроим

кули от мечти строим!


Мисия

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

Визия

Детска градина №124 „Бърборино"- желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива. Повече от всичко искаме детската градина да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието. Как ще го постигнем? – по пътя на развитието и партнирането.

История

124- та детска градина се намира на ул. „Захарий Круша” № 20, район „Красно село”, гр. София. Построена е през 1976 г. с бюджетни средства и е общинска собственост. Детската градина има две сгради. Централната сграда е построена по типов проект и е на два етажа. Четирите групи са с отделни просторни занимални, спални, гардеробни и тоалетни, отговарящи на държавните стандарти. Има голям озеленен двор. Всяка група има площадка за игра. Детската градина се охранява от СОТ и жива дневна охрана.

Разновъзрастова специална група, в която се отглеждат, възпитават и обучават и деца с инсулино зависим захарен диабет. 

Поради увеличената заболеваемост на децата от диабет в гр. София и страната, предвид благоприятното разположение на детската градина и близостта и до Университетската болница, през м. октомври 1996 г. е открита със съдействието на Столична община и район „Красно село” смесена група, в която се отглеждат и възпитават и деца с инсулинозависим захарен диабет от гр. София. Това е единствената такава група за столицата и страната. Групата е под патронажа на Клиниката по ендокринология към Педиатрията с ръководител доц. Коприварова.

Деца със специални образователни потребности

В групите са интегрирани деца със специални образователни потребности, в това число деца от аутистичния спектър, генетични синдроми и с други особености на детското развитие.

Екип за подкрепа на личностно развитие

Детското заведение разполага с висококвалифициран пълен екип за подкрепа на личностното развитие:

Психолог и координатор на ЕПЛР - Борислава Александрова с богат опит в работата с деца с дефицити и нарушения в развитието, деца с нормално развитие и в риск от възникване на обучителни трудности, интеракции с родители, провеждане на стажове с практическа насоченост и семинарни форми на обучение на студенти от програми: „Психология“, „Езикова и речева патология“, „Специална педагогика”. С допълнителни квалификации: Сензорен и PECS терапевт. gsm:0892778388;mail:hbh2@abv.bg

Логопед - Ив Генова с богат опит в диагностичната, консултативната, корекционно-терапевтичната и профилактичната дейност във връзка с всички видове езикова и говорна патология.

Ресурсен учител - Симона Илиева който работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти и останалите членове на екипа за подкрепа на личностното развитие с цел да подкрепи образователния процес на децата със специални образователни потребности.

Ресурсен учител - Марина Венкова работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти и останалите членове на екипа за подкрепа на личностното развитие с цел да подкрепи образователния процес на децата със специални образователни потребности.

Педагогически екип:

ДГ разполага с висококвалифициран и мотивиран екип от педагогически специалисти, прилагащи иновативни подходи и методи на работа, провеждайки педагогическите ситуации. Екипът работи по проекти: „СТЕМ - обучение в ранна детска възраст към СУ. „ Проекти по програма на Столична община за развитие на детско-юношеския спорт“, „Проекти по програма за дейността на СБДДС“, Проект по Национална програма“ Успяваме заедно“ .

 

Материална база

Материална база

През първите години от живота на детето изключително силно въздействие му оказват външните впечатления и заобикалящата го околна среда. Детска градина №124 „Бърборино“ допринася за тяхното обогатяване с отлична материална база. Състояща се от две сгради, основна и нов модул. Има шест занимални всяка с предверие за гардеробчетата, санитарно-хигиенно помещение и спалня към нея, разливни помещения за помощник- възпитателите. панорамна тераса, където в топлите и слънчеви дни малчуганите ще рисуват и творят.

Градината има прекрасен обширен, богато озеленен двор с площадки за игри и спорт. Баскетболно и футболно игрище. Всяка група има своя собствена площадка покрита с изкуствена настилка.

Градината разполага с музикален салон, оборудван с детски музикални инструменти и гардеробна с костюми за всеки повод и празник.

За ситуациите по физическо култура децата имат на разположение просторен физкултурен салон, разполагащ с различни уреди и пособия съобразени с възрастовите изисквания.

В кабинета по английски език децата непрекъснато обогатяват знанията си с помощта на професионален педагог

В градината има логопедичен кабинет, кабинет на психолога както и лекарски кабинет, където ежедневно са на разположение нашите специалисти.

Градината има собствена кухня и предлага на своите възпитаници разнообразна и здравословна храна.

 

Децата са в просторни, светли и отлично обзаведени занимални. Всяка занималня е разделена на кътове според интересите на децата. Интерактивните дъски във всяка група допринасят за осъвременяването на учебния процес и засилване интереса на децата. Компютрите и постоянната интернет връзка е в голяма помощ на педагогическите специалисти.

Разполагаме със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме. Разгледайте нашата галерия от снимки и заповядайте при нас!

• панорамна тераса, където в топлите и слънчеви дни малчуганите рисуват и творят
• игрище за спортни занимания
• просторна тревна площ за различни физически дейности, с детски съоръжения за игра
• многообразие на интериора, съобразен със съвременните изисквания за формиране на детската личност и предразполагащ за самостоятелна дейност и творческа изява на всяко дете

Партньори

Наименование URL Описание
Военно-медицинска академия
ОКИ "Красно село"
Музей на история за София
Весник "Сега"
ЧДГ"Мария Монтесори"-помещаваща се в Италиански лицей
Увеселителен комплекс "Палавници" - парк Боби и Кели
Drag Zone
Останалите детски градини в населеното място/района
"Съюз на ветераните от войните на България" с председател д-р Иван Сачанов
"Обединени сдружения за граждански контрол" с председател Цветан Ночев
СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
"Фондация за нашите деца"
УМБАЛ "Свети Иван Рилски"

Контакти

Телефони: 029522028; 0885950122

E-mail адрес: [javascript protected email address]

Цели и задачи

Поставени цели

Целите, които сме поставили и ще ги изпълним:

 • Прилагане на авангардни образователни технологии и европейски компетенции;
 • Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институции;
 • Възпитание в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност;
 • Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.

Екип и персонал

Управление

Име Длъжност URL
Теменужка Борисова Димитрова Директор

Педагогически специалисти

Екип за подкрепа за личностно развитие

Психолог и координатор на ЕПЛР 

Борислава Александрова – психолог, езиков и речеви патолог, сензорен ко – терапевт SIAT (GSID), ЕКМ терапевт.
За контакт: тел.: 0892 778 388; e-mail: hbh@mail.bg

        С богат опит в работата с деца с дефицити и нарушения в развитието, деца с нормално развитие и в риск от възникване на обучителни трудности. 

       Организира училище за родители на теми свързани с отглеждане на деца с нормално развитие и деца с проблеми в развитието. Провежда стажове с практическа насоченост и семинарни форми на обучение на студенти от програми: „Психология“, „Езикова и речева патология“, „Специална педагогика”.

 Дейности в детското заведение:

 • подпомагане развиването на качествата на психичните процеси на децата със задача достигане на по-високо равнище на когнитивно функциониране с цел усвояване на знания, умения и компетенции по ДОС за предучилищно образование (при заявка от родител);
 • допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности:   изготвяне на план за психологическа подкрепа с диференцирани цели и задачи спрямо индивидуалните потребности; проследяване динамиката във функционирането след период на работа с всяко дете със СОП.
 • диференциране, посредством скринингова диагностика на деца в предучилищна възраст с риск от обучителни затруднения.
 • ранна интервенция на деца с риск от обучителни затруднения (провеждане на  когнитивен/ психомоторен тренинг)

                   Приемно време:

                  Понеделник: 16.00-17.30

 

 

Логопед

Ива Генова – логопед
                                     За контакт: тел.: 0888 744 886 ;  e-mail: iva.genova@icloud.com                              

 

Професионална дейност на логопеда в детската градина:

 • Логопедът извършва оценка на детското развитие, на потенциала, специфичните нужди и ограниченията в общуването на детето.
 • Провежда индивидуални консултации с деца, родители и учители.
 • Изготвя индивидуални терапевтични планове на деца със специални образователни потребности в сътрудничество с други специалисти - психолог, ресурсен учител, учители, родители.
 • Извършва превенция на езикови и говорни нарушения.
 • Извършва терапия на езикови и говорни нарушения на всички деца с комуникативни нарушения въз основа на оценката на техните индивидуални потребности.
 • Прилага програми за превенция и стратегии за подобряване на артикулацията и фонологичното осъзнаване.
 • Включва родителите в терапевтичния процес - провежда регулярно индивидуални срещи с родителите на деца с комуникативни нарушения, запознава ги с поставените терапевтични цели и дава обратна връзка след всяка проведена терапевтична сесия.
 • Участва активно в процеса по приобщаване на всички деца в детската градина. 

Навременната логопедична терапия е предпоставка за преодоляване или компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст, както и за осъществяване на превенция по отношение както на говорното развитие, така и на писмените умения на децата.            

             

Ресурсен учител

Симона Илиева –  ресурсен учител

За контакт: 0886894880

Ресурсният учител работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти и членовете на екипа за подкрепа на личностното развитие с цел да подкрепи образователния процес на децата със специални образователни потребности.
Неговите функции включват:

 • Изготвяне на индивидуални планове за подкрепа;
 • Осъществяване на допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности като планира и организира провеждането на индивидуална образователна програма;
 • Оценяване на индивидуалните постижения и развитие;
 • Консултативна дейност с родители и учители
Име Длъжност URL
Биляна Валентинова Ангелова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Ваня Стефанова Компаниева - Ненова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Гергана Антонова Антонова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Елеонора Николова Георгиева Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Магдалена Борис Мишева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Марина Иванова Венкова Предучилищно образовние - Ресурсен учител
Маринела Йотова Маджарова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Мария Тодорова Станчева Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Татяна Еленкова Тодорова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Мария Димитрова Русева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Катерина Атанасова Николова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Ирина Василева Колева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Теодора Любенова Симеонова Предучилищно образовние - Учител по музика в детска градина
Веселина Валериева Димитрова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Симона Златанова Илиева Предучилищно образовние - Ресурсен учител
Паолина Цецкова Кадийска Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Нели Кирилова Поповска Предучилищно образовние - Учител в детска градина

Непедагогически специалисти

Име Длъжност URL Описание
Венета Ас. Механджийска Помощник-възпитател
Даниела Тр. Благоева Помощник-възпитател
Еленка В. Щъркелова Помощник-възпитател
Ели В. Георгиева Помощник готвач
Емилия Ст. Димитрова Затс
Зорница П. Тодорова Работник кухня
Зоя Ив. Иванова Помощник-възпитател
Снежана М. Мухарска Домакин
Ани К. Милева Помощник-възпитател
Татяна Сп. Георгиева Готвач
Северина К. Стоилова Помощник-учители
Милена Ив. Георгиева Човешки ресурси
Екатерина Арсентиивна Иванюк Помощник-възпитател
Димитър Георгиев Богданов Работник по поддръжката

Дейности в институцията

Деца и групи

Група Година Описание
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2023

Група "Делфинче"

Стремежът ни е да подсигурим на всяко дете право на щастливо, вълшебно детство с мечти. Да поставим началото на един справедлив и мирен свят на уважение и толерантност.

Да помогнем на децата да придобият такава естествена жажда за учене, отговаряща на нуждите на всяко дете, на културното многообразие и на индивидуалните особености. Възпитаване на емоционална компетентност у децата – важно условие за изграждане на правилно поведение. Нашата основна цел нека бъде създаването на такава атмосфера, в която децата с удоволствие ще се отправят заедно с учителя към опознаването на нови хоризонти и възможности.

Екип на групата:

Старши учител Маринела Маджарова

Старши учител Мария Русева

 

Помощник възпитател: Елена Щъркелова

тел: 0885915469

Е-mail:  delfinche124@abv.bg

 

Правила на група „Делфинче“

 • Да бъдем приятели добри;
 • Да говоря тихо и спокойно, да не викам;
 • Да се изслувшаме;
 • Да не прекъсвам, когато друг говори;
 • Да се извиния, когато направя грешка;
 • Да си помагаме при необходимост;
 • Никой няма право да ми се пресмива, притеснява, удря и обижда;

Тези правила са лесни и ни правят те чудесни!

Да помагаме на всеки, приятелството да ценим и знанията си да увеличим. 

 

 
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2023

Група "Фют"

"Децата виждат магия,
защото я търсят"

          Кристофър Мур

Екип на групата:

Учител Ирина Колева

Учител Катерина Николова

Помощник възпитател: Надежда Асенова

 тел: 0884754136

E-mail : fyut@abv.bg 

 

Екипът на  група „Фют“ се стреми да създаде условия и среда близка до семейната. Позитивна познавателна среда, провокираща детската активност за по-бързо адаптиране на детето с цел да се намали максимално стресът в детската градина.

Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Екипът на група „Фют“ е насочил своята работа към утвърждаване на детската градина като желана територия на децата, качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Детската градина- моят втори дом – любимо и желано място за децата. Дом на радостта, веселието, песните и игрите.

 

Правила на  група "Фют"

 1. Вярвай в себе си.- Ако мислиш, че можеш да направиш нещо, значи можеш!
 2. Бъди любопитен.- Да изгубиш, означава да опиташ отново!
 3. Участвай.- Няма глупави въпроси или глупави отговори.
 4. Бъди разбиращ.- Слушай, когато другите говорят.
 5. Бъди търпелив.- Вдигни ръка и изчакай реда си.
 6. Бъди концентриран.- Работи тихо, за да не притесняваш другите.
 7. Бъди приятел.- Работи заедно с другите и помагай.
 8. Бъди любезен.- Казвай „МОЛЯ“ и „БЛАГОДАРЯ“.
 9. Бъди подреден.- Прибирай след себе си.
 10. Бъди честен.- Споделяй, окуражавай и бързо прощавай.
 11. Съдействай.- Уважавай нашите правила.
 12. Бъди себе си- Давай най- доброто от себе си.

 

 
Първа група 2023

Група "Щурче"

Ние сме децата от група „Щурче”.
Ние, щурчетата, сме любознателни.
Обичаме всеки ден да откриваме нещо ново.
Любимият ни въпрос е „защо?”.
Ние обичаме да играем със своите приятели.
Ние обичаме да рисуваме, апликираме и конструираме.
Обичаме да пеем, да тичаме, да се забавляваме.
Понякога не слушаме, защото сме заети с нещо свое,
но когато направим нещо добро,обичаме
да ни забележат и похвалят!

Екип на групата:

Старши учител -Ваня Ненова

 Учител- Биляна Ангелова

Помощник възпитател: Катерина Иванюк

тел: 0885923632

E-mail: shturche124@abv.bg

 

В нашата група децата се възпитават и обучават в здравословна, безопасна и сигурна среда. Децата се зачитат като активни участници в образователния процес и се поощряват с морални и материални награди.В групата осигуряваме среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на  децата и гарантираща цялостното развитие на детето.

Ние, учителите в групата, се стремим да осигурим физическо, познавателно, езиково, духовно – нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата. Дейностите, които извършваме с децата, са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности. Усилията ни са насочени към организиране на игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество.

 

Правила на група "Щурче"

 1. В групата се ходи бавно.
  2. Говорим тихо.
  3. Държим се внимателно с другите деца.
  4. Пазим и подреждаме играчките си.
  5. Пазим тишина и слушаме, когато учителката или друго дете говори.
  6. Когато искаме да отговорим - вдигаме ръка.
  7. Ако са те обидили, напомни на другарчето ти да ти се извини. Използвай вълшебните думички - Благодаря. Моля. Извинявай.


Тези правила тъй лесни правят дните ни чудесни.

 

 

 

 
Разновъзрастова група 2023

Разновъзрастова група

Разновъзрастова специална  група "Калинка", в която се отглеждат, възпитават и обучават и деца с инсулино зависим захарен диабет. 

В подготвителна диабетна група работим за индивидуално развитие потенциала на всяко дете, основано на уважение и положително отношение. Създаване на условия за изява на творческите и интелектуални способности на всяко дете. Активно и пълноценно взаимодействие с родителите и формиране на позитивна среда, основана на доверие, партньорство и съпричастност към учебно-възпитателния процес в групата.

Цялостната организация в групата се подчинява на поддържане атмосфера на толерантност, както и условия на психологическа съвместимост между децата. 

 Педагогически специалисти:

                 Учител: Веселина Димитрова

                                                                                     Старши учител: Мария Станчева

Втора група 2023

Група "Слънчеви палавници“

Весело е тук при нас, уверете се завчас.
Слънчеви палавници ни наричат и към нас всички тичат.
В нашата група дружно ний живеем, учим, забавляваме се и се смеем.

Екип на групата:

Старши учител Елеонора Георгиева
Учител Татяна Тодорова
Помощник възпитател: Зоя Иванова

тел: 0884754731

Е-mail: sunnykids15@gmail.com

Затова и ние като екип в групата вярваме, че всяко дете е уникално, и че носи в себе си потенциал, който предстои да развие в по-нататъшния си живот.С нужните средства поощряваме и насърчаваме детските потребности.

Правила на групата:

 1. Уважаваме се!
  2. Работим заедно!
  3. Учтиви сме!
  4. Не се бием!
  5. Използваме "вълшебните думи": Благодаря! Ако обичаш! Извинявай! Заповядай!
  6. Уважаваме чужждото мнение!
  7. Не закъсняваме за детската градина!
  8. Винаги казваме истината и сме честни един към друг!
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2023

Екип на групата:

Учител - Гергана Антонова

Учител - Магдалена Мишева

Помощник възпитател: Венета Механджииска

Телефон: 0884897627

E-mail: bonbon_dg124@abv.bg

 

Екипът на група „Бонбон“ ще се стремим да осигурим на децата семейна среда и уют. Да ги научим да мислят самостоятелно и събудим любопитство в тях за нови знания. Мотивацията, креативността и свободата ще бъдат нашите инструменти. Ще ги научим да вярват в себе си, да ползват и разгръщат въображението си. Да бъдат готови за успешно ново начало и тръгване на училище.

 

"Децата трябва да бъдат научени как да мислят, а не какво да мислят."

 

Правила на група „Бонбон“

 

 1. В стаята не викай и не тичай – внимателен бъди!

  Екип на групата:

  Учител - Гергана Антонова

  Учител - Уляна Ковачева

  Помощник възпитател: Венета Механджииска

  Телефон: 0884897627

  E-mail: bonbon_dg124@abv.bg

   

  Екипът на група „Бонбон“ ще се стремим да осигурим на децата семейна среда и уют. Да ги научим да мислят самостоятелно и събудим любопитство в тях за нови знания. Мотивацията, креативността и свободата ще бъдат нашите инструменти. Ще ги научим да вярват в себе си, да ползват и разгръщат въображението си. Да бъдат готови за успешно ново начало и тръгване на училище.

   

  "Децата трябва да бъдат научени как да мислят, а не какво да мислят."

   

  Правила на група „Бонбон“

   

  1. В стаята не викай и не тичай – внимателен бъди!
Втора група 2023

 

Група "Буратино"

Екип на групата:

Учител- Нели Поповска, Учител- Паолина Кадийска, Помощник възпитател: Цветана Петкова.

mail: buratino124@abv.bg

Правила на групата:

1. Уважаваме се!
2. Работим заедно!
3. Учтиви сме!
4. Не се бием!
5. Използваме "вълшебните думи": Благодаря! Ако обичаш! Извинявай! Заповядай!
6. Уважаваме чужждото мнение!
7. Не закъсняваме за детската градина!
8. Винаги казваме истината и сме честни един към друг!

Учебни програми

Учебна година Група / Клас Предмет / образоватекно направление Издателство Неименование на програмата
2023 Втора група Просвета Чуден свят
2023 Трета подготвителна група (ПГ-5г.) Просвета Чуден свят
2023 Трета подготвителна група (ПГ-5г.) Просвета Чуден свят
2022 Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Изкуства
2023 Първа група Изкуства "Аз съм в детската градина"
2022 Разновъзрастова група Просвета Чуден свят

Допълнителни дейности

Наименование на дейността Имена на преподавател Резюме на преподавател Описание на дейносста График
Карате в детската градина

Карате Клуб ЦАНЕВ

АКАДЕМИЯ ЗА БОЙНИ СПОРТОВЕ ЦАНЕВ

Йога в детската градина

Спортен клуб Йога Здраве, член на Българска Федерация по Йога

Латино танци

Танцова формация РОКО обучава деца по модерни и латино танци във всички възрастови групи.

Народни танци

Танцова формация РОКО обучава деца по български народни танци във всички възрастови групи.

Английски език

Езиков център
РИНГО
Английски език за деца
от 3 до 6 годишна възраст

Приложни изкуства

Георги Гиков

Спортна аеробика

Комисии и работни групи

Наименование Вид Членове Функция
Комисия по приемане на дарения Комисия

Председател: Борислава Александрова–психолог; членове: Мария Русева-учител, Емилия Димитрова-ЗАС

Отговорници за избор на театрални постановки за новата учебна година, еднодневни екскурзии, спортни лагери, зелено и бяло училище и спортно-туристически дейности, културни събития и празници. Комисия

Мария Русева-учител, Магдалена Мишева–учител; Катерина Николова- учител

Екип за подкрепа на личностно развитие Комисия

Координатор: Борислава Александрова-психолог;координатор, Ива Генова – логопед, Симона Илиева-ресурсен учител, Марина Венкова - ресурсен учител

Група за противопожарна защита Комисия

Ръководител: Емилия Димитрова ЗАС, членове: Татяна Тодорова - учител, Албена Кръстителска-мед. специалист

Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи Комисия

Председател: Директор; членове: Емилия Димитрова - ЗАС, Албена Апостолова-мед.специалист, Татяна Тодорова-учител

Квалификационен екип Комисия

Всички педагогически специалисти

Санитарен пост Комисия

Албена Апостолова-мед.специалист,Албена Кръстителска-мед.специалист, Розалина Станева

Група за оформяне на родителски информационни табла и украса Комисия

Всички педагогически специалисти по групи

Синдикален лидер Синдикален лидер

Биляна Ангелова - учител

Водене на летописна книга и книга за решения на педагог.съвети Водене на летописна книга и книга за решения на педагог.съветиМаринела Маджарова - старши учител

Маринела Маджарова - старши учител

Комисия за превенция и противодействие на тормоза и насилието / КППТН/ на деца Комисия

Председател: Директор, членове: Борислава Александрова-психолог, Катерина Николова – учител, Мария Тодорова - родител

Отговорник за водене на Дневник за изключване на ел.захранване след приключване на раб.ден Комисия

Татяна Тодорова - учител, Магдалена Мишева – учител;

Етична комисия Комисия

Ирина Колева-учител, Борислава Александрова-психолог, Северина Стоилова - пом. на учителя, Веселина Димитрова – учител

Отговорници за подбор на кадри, назначаване на персонал и педагог.консултации Комисия

Председател: Директор, член: Борислава Александрова-психолог

Отговорници за водене и поддържане на сайта на ДГ Комисия

Мария Русева- учител, Снежана Мухарска-домакин

Комисия по храненето Комисия

Снежана Мухарска-домакин, Светла Добрева-мед.специалист

Отговорник за изготвяне на график за дежурства на педагог.персонал Отговорник за изготвяне на график за дежурства на педагог.персонал

Биляна Ангелова - учител

Отговорник за изготвяне на график на пом. възпитателите Отговорник за изготвяне на график на пом. възпитателите

Зоя Иванова - пом. възпитател

Координатор по обхват и задържане на децата в ПГ Комисия

Татяна Тодорова-старши учител; Борислава Александрова–психолог; Ива Генова–логопед; Емилия Димитрова–ЗАС;

Комитет/група / по условия на труд в съответствие с чл.27, ал.1 от ЗЗБУТ Работна група

Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа:

Председател: Теменужка Димитрова - директор

Представител: Борислава Александрова - психолог

Комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагог.специалисти /Диференц. заплащане/. Комисия

 Борислава Александрова-психолог, Ваня Ненова-старши учител,Б. Ангелова- учител, Мария Русева – старши учител, Снежана Мухарска  – домакин

 

Комисия по БДП Комисия

Мария Станчева-старши учител, Весела Димитрова-учител; Теодора Симеонова-старши учител

Отговорник за изготвяне на ПМС 46 Комисия

Елеонора Георгиева – старши учител

Група по трудова медицина Комисия

Председател:Теменужка Димитрова - Директор, отговорник:Борислава Александрова - психолог.

Други дейности

Наименование Вид Описание
Инициатива "Родител - учител за един ден" Област наука и технологии

В рамките на инициативата „Родител – учител за един ден“, под шапката на която всеки родител, който желае би могъл да се докосне до учителската професия, родителите, а често й по-големи братя и сестри имат възможността да се изявят като учител, преподавайки урок по образователно направление в групата на дете си.

 

ДГ№124 "Бърборино" - База на Софийски университет, катедра "Специална педагодика" Образование
Утринна приказка Адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители, родители и представители на семейната общност в периода на постъпване на детето в детската градина

Адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители, родители и представители на семейната общност в периода на постъпване на детето в детската градина.

Учещата се общност може да бъде дефинирана като място за споделяне  на теми, свързани с образованието, които са важни за участниците. Няма Учеща се общност без споделяне.

  Майкъл Фулън – Разбирането на образователната промяна

Учещата се общност е чувство за принадлежност към образователната институция, което членовете и притежават, чувство, че те са важни един за друг и имат общата вяра, че заедно могат повече.
Национална  асоциация за образование – Англия

Учещата се общност е група от хора, които с течение на времето подобряват способността си да създават това, което наистина желаят да създават.
Питър Сенги – „Петата дисциплина“

 

Вътрешен проект "Да играем на театър" Развитие на социални умения, емоционална интелигентност, критично мислене

Цел: Развиване на умения за общуване с художествен текст чрез театралното изкуство.

Полагане основите на естетично- емоционално възпитание на децата.

Развиване на морална ориентация/ доброта, смелост, приятелство и т.н./

 

Вътрешен проект "Да нарисуваме приказката" Изграждане на емоционална интелигентност и критично мислене

Цел: Развиване на игрова, познавателна и приложна дейност чрез рисуване.

Полагане основите за изразяване на собствено отношение към добро и зло.

Вътрешен проект "Приказно училище" Област Изкуства

Цел: Запознаване с театралните жанрове, с устройството на театъра, с различни видове куклени представления.

Развиване на езикови знания, комуникативни умения и речеви отношения чрез актьорско майсторство.

Полагане основите за подпомагане на децата да преодолеят срамежливост, плахост и съмнение в себе си.

Формиране на личностни качества.

 

Вътрешен проект "Смях , спорт и здраве" Област Спорт

Цел: Стимулиране на двигателна, познавателна и социална активност.

Формиране на навици за здравословен начин на живот, взаимопомощ и екипност в различни дейности.

 

Награди, постижения и успехи

Грамоти, награди и призове

Наименование Дата Описание
Грамоти и отличия

Благодарствена грамота
Удостоверение ВМА
Благодарствен адрес ВМА
Плакет на Военномедицинска академия

Събития и мероприятия

Събития в институцията

Наименование Дата Описание
Участие в Пета национална научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ - СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА 10.02.2024 г.

Емоционална интелигентност и емоционална зрялост у децата: добри практики

 Борислава Александрова 1, Теменужка Димитрова 2

 1. ДГ№124“ Бърборино“, психолог и координатор ЕПЛР
 2. ДГ№124 „Бърборино“, Директор

 В доклада са разгледани някои базисни емоции и условията, възпрепятстващи разгръщането им, или подкрепящи развитието им, компоненти на емоционалната интелигентност и преход към емоционална зрялост, представени са конкретни -утвърдени в годините добри практики в столичната ДГ№124 „Бърборино“, целящи разгръщане на емоциите, изграждане на емоционална интелигентност и емоционална зрялост у децата. Отразени са стъпките в прилагането им. Анализирана е ефективността им във времето.

Ключови думи: емоции, емоционалната интелигентност, добри практики

 Emotional Intelligence and Emotional Maturity in Children - Good Practices

Borislava Alexandrova 1, Temenuzhka Dimitrova 2

 1. DGNo124 "Barborino", psychologist and coordinator EPLR
 2. DGNo124 "Barborino", Director

The report examines some basic emotions and the conditions that hinder their unfolding or supporting their development, components of emotional intelligence and transition to emotional maturity, presented specific -established over the years good

Работа със студенти от програма "Специална педагогика" на СУ "Св. Климент Охридски".

Работа на Теменужка Димитрова и Борислава Александрова със студенти от програма "Специална педагогика" на СУ "Св. Климент Охридски".

Проекти и програми

Проекти

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
"Празник на малките лекоатлети" По програма за развитие на фвс .Столична община 01.04.2021 г. - 03.06.2021 г. Изпълнители
"Успяваме заедно". Модул" Хубаво е в детската градина". 01.06.2021 г. - 30.06.2022 г. Изпълнители
Изграждане на учебна площадка за безопасно движение. 01.07.2021 г. - 30.11.2021 г. Изпълнители
STEM for Pre-School and Their Families 01.09.2018 г. - 01.08.2021 г. Партньор
Леката атлетика и младите таланти. Програма за развитие на фвс. Столична община. 01.06.2020 г. - 30.09.2020 г. Изпълнители
Студентски практики МОН - фаза 2 01.10.2021 г. - 05.12.2023 г. Обучаваща организация
Вътрешен проект "Нарисувай приказката" 01.10.2022 г. - 31.05.2023 г. Организатори и изпълнители Арт- ателие "Приказен свят" и Дг№124"Бърборино

Веднъж месечно:

Децата гледат приказка ,поднесена  като театрална постановка от Арт - ателие "Приказен свят".

Децата рисуват приказката.

Цел: развитие на въображение, интерес към театъра, умение за вадене на поука и заключение от история(приказка)

Вътрешен проект "Спорт, смях и здраве" 03.10.2022 г. - 31.05.2023 г. Организатори и изпълнители ДГ№124"Бърборино", Дечко Чунтов-артист, Владимир Димитров-магистър по спорт

Веднъж месечно занимание по различен вид спорт.

Цел: Запознаване с различни видове спорт и провокиране на интерес към спорта.

Различни мероприятия с Фондация за нашите деца - "Приключението дете на градина" 08.11.2022 г. - 31.05.2023 г. Партньор ДГ№124"Бърборино" съвместно сФондация за нашите деца
Пилотен проект "Хей ръчички" 01.11.2022 г. - 31.05.2023 г. Партньор Фондация "Развитие и интеграция" и театър "Мим-Арт" към сдружение "Тишина"

Цел: подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в детските градини на територията на Столична община с цел приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване.

Програми

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
Музикотерапия в детската грана 15.09.2020 г. - 31.05.2021 г. Партньор Музикотерапевтичен институт - София

Музикотерапия в детската градина

 

Приоритет на целия екип на ДГ „Бърборино“ е децата, поверени на нашите грижи, да бъдат подкрепени във всички аспекти на тяхното развитие. Ние знаем, че музиката носи радости и емоции, кара децата да се смеят и да създават приятелства, стимулира комуникацията, дава възможност на децата свободно да изразят себе си, стимулира двигателните, когнитивни и социални умения, има лечебно въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата, успокоява и помага за концентрацията на вниманието. Музикотерапията стимулира двигателната активност, като спомага движението, обхвата на движението, координацията, контрола на мускулите, сила, гъвкавост, бързина, координация око – ръка, подобрява общото ниво на издръжливост (мускулна сила, мускулен тонус, дъх, капацитет на дъха). Има лечебно въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата. В зависимост от това, дали терапията се прилага само на едно лице, или на група от лица, тя може да бъде, както индивидуална, така и групова. Целта при груповата терапия е да се спомогне социализирането на отделния индивид към групата и неговото приобщаване към общността (социума).

 Затова се свързахме с представители на Музикотерапевтичен институт – София, които поеха ангажимента, доброволци да отделят време всяка седмица за съвместна дейност с нашите деца. Ето какво ни разказват Яна и Петя, музикотерапевти, които водят „Музика в кръга“:

 „Като специалисти-доброволци предлагаме на децата занимания в едно специално пространство, където те могат да изследват и опознават света, свързвайки се със себе си и помежду си. Нашите основни цели са придобиване на нови когнитивно-поведенчески умения, емоционална интелигентност и стимулиране на творчеството чрез средствата на музикотерапията и другите арт-терапии - рисуване, моделиране, танц и драма. По този начин децата усвояват нови модели на поведение, учат се да се ориентират и контролират своите чувства и емоции. Започват да развиват чувство за състрадание и съпричастност. В процеса на работа се свързват със своята творческа фантазия и усет за красота в ежедневието. Работата с изкуствата има своите предимства - по индиректен начин и в игрова форма децата имат възможност за себеизразяване и усъвършенстване.“

Яна Николова е от Русия и вече 13 години живее в България. По образование е начален учител и учител по музика. През годините се старае да се развива като учител, посещавайки различни семинари в Русия, България и други страни. Преди пет години, привлечена от индивидуалния подход в работата със своите ученици, се среща с музикалната терапия. Завършва Музикотерапевтичен  Институт - София през 2019 г. и понастоящем е сертифициран клиничен музикален терапевт. Работи с деца със специални потребности, възрастни, води креативно музикално ателие в детски център. От миналата година е асистент в МТИ-София.

Петя Петрова е по образование оперна певица. Спечелила е редица значителни български и международни опрени конкурси. Била е солист на главните опрени театри в България, Австрия, Германия, Испания, Чили, Израел, Великобритания. В последните години тя започва да се занимава с преподавателска дейност, три от които като асистент в ДМА П.Владигеров. Там  се среща с предизвикателствата в работата със студенти със специални образователни нужди и така се поражда интереса й към музикотерапията. Това я отвежда в Музикотерапевтичен Институт - София, където се обучава в момента вече втора година. Има интерес към работата с деца в норма и със специални нужди.“

Галерия